E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง และ พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ระยะเวลา 4 - 31 มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างจัดสถานที่ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างเหมารถทำการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 64
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 64
จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ 2565 16 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
จ้างทำความสะอาดพร้อมจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง 9 หน่วย โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดสถานที่ และอาหาร โครงการประกวดการขับร้องสรภัญญะ และทอดข้าวสาร ตำบลโนนรัง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หินตั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กบ้านหนองแค หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า880 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ0.30 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 294 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 882 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 61 วัน จำนวนนักเรียน 290 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 45 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดเครื่องเสียง สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสั้น หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินลูกรังข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อมิเตอร์น้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ซื้อท่อ คสล. ขนาด 0.03 x 1.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64
จ้างล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ ม.5,6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ส.ค. 64