วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง


วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

พันธกิจ

 • จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • จัดให้มีการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • จัดให้มีความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ

 • ปรับปรุง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
 • ปรับปรุงและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์
 • พัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ
 • ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม ตลอดจนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ส่งเสริมด้านความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เพิ่มในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 338