คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายคำลือ อนุพันธ์
นายก อบต.โนนรัง
เบอร์โทร : 086-2244085


นายสำเนียร วินทะไชย
รองนายก อบต.โนนรัง
เบอร์โทร : 091-7710470


นายวีรวุฒิ จอมคำสิงห์
รองนายก อบต.โนนรัง
เบอร์โทร : 080-6265697


นายณรงค์ วินทะไชย
เลขานุการนายก
เบอร์โทร : 061-0930216