สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายปรีดี สิมมาสุข
ประธานสภา อบต.โนนรัง
เบอร์โทร : 083-2832670


นายสุรพล วินทะไชย
รองประธานสภา อบต.โนนรัง
เบอร์โทร : 087-2139872


นายสุธากร แก้วปัดโชติ
ส.อยต.ม.1
เบอร์โทร : 063-0190183


นายอนนท์ กาชัย
ส.อบต.ม.2


นายคำผล วิจิตขะจี
ส.อบต.ม.3
เบอร์โทร : 098-6671159


นายคำพันธ์ นนท์พิทักษ์
ส.อบต.ม.4
เบอร์โทร : 063-0040207


นายถาวร จอมคำสิงห์
ส.อบต.ม.5


นายวีระวัฒน์ จอมคำสิงห์
ส.อบต.ม.7
เบอร์โทร : 084-9574298


นายปัญญา ประทุมเศษ
ส.อบต.ม.8
เบอร์โทร : 087-9543699